ក្រសួងសុខាពិបាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី១០ កក្កដានេះ គិតមកដល់ពេលនេះជំងឺគ្រុនឈាមបានធ្វើឱ្យអ្នកស្លាប់កើនដល់២៥នាក់ និងអ្នកឈឺកើនដល់១ម៉ឺន៥នាក់ ខណៈចំនួននេះបានកើនឡើងប្រហែល៥ដង បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៨។