ច្បាប់​ដាក់ពិន័យស្ដ្រីស្លៀក​ពាក់​ខ្លីពេក​អាច​ចាប់​អនុវត្តនៅចុងឆ្នាំនេះ​ឬ​ដើមឆ្នាំក្រោយ​ Archives - ខ្មែរណាស់
Home Tags ច្បាប់​ដាក់ពិន័យស្ដ្រីស្លៀក​ពាក់​ខ្លីពេក​អាច​ចាប់​អនុវត្តនៅចុងឆ្នាំនេះ​ឬ​ដើមឆ្នាំក្រោយ​

Tag: ច្បាប់​ដាក់ពិន័យស្ដ្រីស្លៀក​ពាក់​ខ្លីពេក​អាច​ចាប់​អនុវត្តនៅចុងឆ្នាំនេះ​ឬ​ដើមឆ្នាំក្រោយ​


អត្ថបទពេញនិយម