ក្រ​សួង​សុខាភិបា​លប្រកាស​បន្ទា​ន់​ឲ្យ​​ខេត្ត​ជាប់ព្រំ​ដែន​ប្រុង​ប្រ​យ័​ត្ន​ឆ្ល​ង​ជំ​ងឺ​កូវីដ១៩​មកពីថៃ Archives - ខ្មែរណាស់
Home Tags ក្រ​សួង​សុខាភិបា​លប្រកាស​បន្ទា​ន់​ឲ្យ​​ខេត្ត​ជាប់ព្រំ​ដែន​ប្រុង​ប្រ​យ័​ត្ន​ឆ្ល​ង​ជំ​ងឺ​កូវីដ១៩​មកពីថៃ

Tag: ក្រ​សួង​សុខាភិបា​លប្រកាស​បន្ទា​ន់​ឲ្យ​​ខេត្ត​ជាប់ព្រំ​ដែន​ប្រុង​ប្រ​យ័​ត្ន​ឆ្ល​ង​ជំ​ងឺ​កូវីដ១៩​មកពីថៃ


អត្ថបទពេញនិយម