ក្នុង​ចំ​ណោម​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​នៅ​ទូ​ទាំង​ពិ​ភព​លោក​មាន​ជាង​៣​លាន​នាក់​ ក្នុង​នោះ​ព្យាបាល​ជា​សះ​ស្បើយ​ជាង​១​លាន​នាក់​ និង​ស្លាប់​ចំ​នួន​ជាង​២​សែន​នាក់​ Archives - ខ្មែរណាស់
Home Tags ក្នុង​ចំ​ណោម​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​នៅ​ទូ​ទាំង​ពិ​ភព​លោក​មាន​ជាង​៣​លាន​នាក់​ ក្នុង​នោះ​ព្យាបាល​ជា​សះ​ស្បើយ​ជាង​១​លាន​នាក់​ និង​ស្លាប់​ចំ​នួន​ជាង​២​សែន​នាក់​

Tag: ក្នុង​ចំ​ណោម​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​នៅ​ទូ​ទាំង​ពិ​ភព​លោក​មាន​ជាង​៣​លាន​នាក់​ ក្នុង​នោះ​ព្យាបាល​ជា​សះ​ស្បើយ​ជាង​១​លាន​នាក់​ និង​ស្លាប់​ចំ​នួន​ជាង​២​សែន​នាក់​


អត្ថបទពេញនិយម