ធនាគារ SME (ធនាគារ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា ម.ក) កំពុង ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីគាំទ្រហិរញ្ញប្បទានក្នុង អត្រាការប្រាក់ទាប និងភាពអនុគ្រោះដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ដែលជាឆ្អឹងខ្នងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។