[វីដេអូអប់រំ] ម្តាយត្រូវថែទាំសុខភាពឱ្យបានល្អ បន្ទាប់ពីសម្រាលចប់ភ្លាមរហូតដល់៦សប្តាហ៍។ ៣ចំណុចសំខាន់ៗ ដែលម្តាយដែលសម្រាលកូនហើយ គួរយល់ដឹង ដើម្បីជៀសវាងមានគ្រោះថា្នក់ និងត្រូវត្រឡប់មកពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យម្តងទៀត។

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ កញ្ញា ឈុន ម៉ីនី ពេទ្យឆ្មបផ្នែកសម្ភពនៃមន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភពសាកល ដូចតទៅ!