មន្រ្តីអប់រំវៀតណាម ចង់ដាក់ដំណើរការដេប៉ាតេម៉ងភាសារបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាឱ្យបានឆាប់ ខណៈបច្ចុប្បន្ន អ្នកជំនាញនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងហូជីមិញ កំពុងសហការគ្នាដើម្បីរៀបចំបង្កើតកម្មវិធីសិក្សា៕