ទ្រីបជាប្រភេទសត្វល្អិតមានស្លាប ចល័តលឿន ហើយវដ្តជីវិតរបស់វា គឺពីពងទៅកូនទើបតែញាស់ មានរយៈពេលត្រឹម៧ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។

វានឹងធ្វើឱ្យស្វាយចន្ទីធ្លាក់ចុះទិន្នផល បើកសិករមិនការពារឱ្យបានទាន់ពេល៕