លោក ​ស៊ូ ​សុជាតិ ​ប្រតិភូ​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​ទទួល​បន្ទុកជា​អគ្គនាយក​នៃ​និយ័តករ​មូល​បត្រ​កម្ពុជា​ (ន.ម.ក.)​ (ឆ្វេង)បាន​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នេះ​ជាមួយ​ លោក ​Gleb ​ Kostarev ​ប្រធាន​ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ី​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ Binance(ស្តាំ)​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៣០ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០២២។រូបភាព៖ ហ្វេស ប៊ុក និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា​

និយ័តករ​មូលបត្រ​កម្ពុជា​(ន.ម.ក.) ​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធនេះ ​បាន​ចុះ​អនុស្សរណ​នៃ​ការ​យោគ​យល់​គ្នា​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ Binance ដែល​ជា​អ្នក​ផ្តល់​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ ​ប្លុក ​ឆេន​(block chain)​ ឈានមុខ​គេ​របស់​ពិភព​លោក​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​ចូល​រួម​ចំណែក​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​មូលបត្រ​នៅ​កម្ពុជា​។

លោក ​ស៊ូ ​សុជាតិ ​ប្រតិភូ​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​ទទួល​បន្ទុកជា​អគ្គនាយក​នៃ​និយ័តករ​មូល​បត្រ​កម្ពុជា​ (ន.ម.ក.)(ឆ្វេង)​ បាន​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នេះ​ជាមួយ​ លោក ​Gleb ​ Kostarev ​ប្រធាន​ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ី​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ Binance(ស្តាំ)​ ដើម្បី​ចូល​រួម​ចំណែក​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​មូលបត្រ​នៅ​កម្ពុជា​។ រូបភាព៖ ហ្វេសប៊ុក និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា​

លោក ​ស៊ូ ​សុជាតិ ​ប្រតិភូ​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​ទទួល​បន្ទុកជា​អគ្គនាយក​នៃ​និយ័តករ​មូល​បត្រ​កម្ពុជា​ (ន.ម.ក.)​ បាន​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នេះ​ជាមួយ​ លោក ​Gleb ​ Kostarev ​ប្រធាន​ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ី​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ Binance​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៣០ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០២២។

តាម​រយៈ​អនុស្សរណនេះ ក្រុមហ៊ុន Binance នឹងផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ ចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ និងជំនាញបច្ចេកទេស រួមបញ្ចូល ទាំងដំណើរការនិងប្រព័ន្ធជួញដូរ និងសុវត្ថិភាពទ្រព្យឌីជីថល ដល់ ន.ម.ក. ក្នុងការរៀបចំអភិវឌ្ឍក្របខណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មទ្រព្យឌីជីថលនៅកម្ពុជា។

បន្ថែមពីនេះ ក្រុមហ៊ុន Binance នឹងចូលរួមសហការជាមួយ ន.ម.ក. ក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការទ្រព្យឌីជីថល ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ និងការបណ្តុះបណ្តាលលើការគ្រប់គ្រ ងហានិភ័យពីវិស័យទ្រព្យឌីជីថលនេះដល់វិនិយោគិននៅក្នុងវិស័យ មូលបត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

លោក ​ស៊ូ ​សុជាតិ ​ប្រតិភូ​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​ទទួល​បន្ទុកជា​អគ្គនាយក​នៃ​និយ័តករ​មូល​បត្រ​កម្ពុជា​ (ន.ម.ក.)​។ រូបភាព៖ ហ្វេសប៊ុក និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា

លោក ស៊ូ សុជាតិ ថ្លែងថា៖«យើងសង្ឃឹមថានឹងអនុវត្តការច្នៃប្រឌិតទ្រព្យសកម្មឌីជីថលតាមរបៀបត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការសហការជាមួយ Binance ។ ន.ម.ក. មិនទាន់បានចេញអាជ្ញាប័ណ្ណទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលណាមួយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេ ប៉ុន្តែយើងកំពុងធ្វើការដើម្បីបង្កើតបទប្បញ្ញត្តិត្រឹមត្រូវ ហើយរំពឹងថា MoU នេះនឹងក្លាយជាជំហានមួយសម្រាប់ការងារបទប្បញ្ញត្តិនាពេលអនាគតរបស់យើង»។

លោក Gleb Kostarev នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃ Binance។រូបភាព៖ និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា​

លោក Gleb Kostarev នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃ Binance ថ្លែងថា៖«នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ អត្រាទទួលយកទ្រព្យសកម្ម blockchain និងឌីជីថលមានកម្រិតខ្ពស់ ហើយ​ប្រទេសកម្ពុជាមានសក្តានុពលក្នុងការក្លាយជាទីផ្សារឈានមុខគេមួយ។ ក្រុមហ៊ុន Binance សង្ឃឹម​ថានឹង​ផ្តល់​តម្លៃបន្ថែម​​ដល់​ឧស្សាហកម្ម​មូលបត្រ​កម្ពុជា​ដោយ​ការ​ផ្តល់​ចំណេះដឹង​ទូលំទូលាយ​និង​វិជ្ជាជីវៈ​នៃ​ទីផ្សារ​ទ្រព្យសកម្ម​ឌីជីថល»។

បច្ចុប្បន្ន ន.ម.ក. មិនទាន់ផ្តល់ជាអាជ្ញាបណ្ណពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទ្រព្យឌីជីថល(digital asset license)នៅឡើយទេ ដោយ ន.ម.ក. ត្រូវរៀបចំនូវបទប្បញ្ញត្តិ និងការងារគ្រប់គ្រងវិស័យនេះឱ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិន។ ដូច្នេះ គ្មានក្រុមហ៊ុនណាមួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យឌីជីថលនេះ ស្របតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន នៅឡើយទេ៕