សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ ឱ្យកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី៦ខែឡើងនៅទូទាំងប្រទេស ខណៈមិនមានភាពច្បាស់លាស់ថា តើឪពុកម្ដាយប៉ុន្មាន នឹងនាំយកកូនៗរបស់ពួកគេទៅទទួលវ៉ាក់សាំង។

កាលពីថ្ងៃអង្គារ លោកប្រធានាធបិតីអាមេរិក ចូ បៃឌិន បានចុះទៅពិនិត្យការចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងឱ្យកុមារនេះដោយផ្ទាល់ នៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងមួយ ក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាក់សាំងស៊ីនតោន និងបានចាត់ទុកថា ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងឱ្យកុមារនេះ គឺជាជំហានឆ្ពោះទៅមុខដ៏អស្ចារ្យ នៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺរាតត្បាតរបស់ប្រទេស៕