សមាគមព្យាបាលដោយចលនាកម្ពុជា សពចក ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា នៅកម្ពុជា​ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤ និងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ​​ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៧។ សពចក រួមមាន អ្នកជំនាញព្យាបាលដោយចលនា ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ។ បច្ចុប្បន្ន សពចក គឺជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធពិភពលោកសម្រាប់ការព្យាបាលដោយចលនា។ សពចក ទទួលបានការគាំទ្រ និងមានស្ថាប័នដៃគូផ្សេងៗជាច្រើន។

Position:  Physical Therapist – 1 person

Location: CPTA Clinic, Phnom Penh

Schedule: Full-time

Closing date: 30 May 2022

Job Responsibilities:

 1. Patient’s management
 • Make assessment of individual patient’s condition
 • Formulate treatment plans to address the conditions and needs of patients.
 • Educate patients, family members, and the community on how to prevent injuries and live a healthy lifestyle.
 • Plan and organize physical Therapy rehabilitation and fitness programs.
 • Explain and encourage patient and their family member/caregiver to understand his/her conditions/disability and comeback as follow up plan
 • Discuss with relevant service if need referral

2. Documentation management

 • Document management of all patient’s records
 • Update assessment form at all the time
 • Complete record assessment of all patients every time
 • Prepare all of documents in orderly

3. Administration task

 • Be responsible for preparing and recording all the document
 • Write reports to manager every day
 • Prepare weekly report and monthly report to manager

Job Requirements:

 • Commit to CPTA vision, core values, goal, objective, especially regarding the CPTA clinic
 • Comply with all CPTA rules, guideline, code of conducts, and board of director decisions
 • Holding Associate degree of physiotherapy and Bachelor of Physiotherapy is a plus
 • Can read and write in English is desired
 • Can use Microsoft Office program including Word, Excel, PowerPoint is desired
 • Familia with Social Media communication like Facebook and Telegram
 • Freshly graduated is fine, but one to two years’ practical experience is preferred
 • Prefer to have an experience in the following field of
 • Neurology and Musculoskeletal physiotherapy
 • Be able to work with cross professional teamwork members with good interpersonal skill
 • Patience, flexible, and ability to cope with change process.
 • Ensuring timely, high quality results.
 • Open to learning new knowledge and skills
 • Intended to be a future role model physiotherapist
 • Willing to travel out of Phnom Penh as required by CPTA purposes

Application Information:

For further information please contact Mr. So Visal at [email protected] or you can call him via +855 12 650 654 (this number is also used for telegram) or you can drop in at #25D, Street 390, Sangkat Boeung Kengkong 3, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia.

Application with a full CV and motivation letter, please send Miss Mom Tharoeung at [email protected] and copy to Mr. So Visal at [email protected]