សមាគមព្យាបាលដោយចលនាកម្ពុជា សពចក ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា នៅកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤ និងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៧។ សពចក រួមមាន អ្នកជំនាញព្យាបាលដោយចលនា ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ។ បច្ចុប្បន្ន សពចក គឺជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធពិភពលោកសម្រាប់ការព្យាបាលដោយចលនា។ សពចក ទទួលបានការគាំទ្រ និងមានស្ថាប័នដៃគូផ្សេងៗជាច្រើន។

Position:  CPTA Clinic Manager – 1 person

Contract period: The full contract will be 3 years with potential for extension

Location: Phnom Penh

Schedule: Full-time

Closing date: 30 May 2022

Report to: the focal person will be assigned to represent the CPTA board of director

Roles and responsibilities:

 1. PT Clinic management
 • Produce a 3-5 year strategic plan for a prospectively successful PT clinic operation
 • Produce periodical plans (monthly, quarterly, annually etc) for running and operating the clinic
 • Oversee day-to-day operation of the clinic will be run smoothly and complied with all rules and guidelines
 • Produce periodical reports to CPTA board of director
 • Solve any bottle-neck to ensure effective and quality PT clinic service operation and provision
 • Facilitate and support M & E activities, internally and externally
 • Lead in initiation and proposition for the clinic maximal improvement in term of cost-effectiveness

2. Financial management

 • Ensure day to day accounting and finance work are effectively managed conforming with CPTA rules and policies
 • Ensure transparent cash handling and flowing
 • Ensure effective record and reports of accounting work

 3. Staff management

 • Ensure enough staff with needed knowledge and skills for the effective clinic operation
 • Provide regular training to build hospitalization skill to front line and PT staff for providing the best service to clients
 • Predict and plan for workforce challenges in particular PT clinical staff

4. Procurement and property management

 • Ensure effective and equate materials, tools and equipment in place
 • Ensure all procurement of materials, tools and equipment are procured transparently and cost-effectiveness within the CPTA and the clinic capacity and complying with all CPTA rule and guidelines
 • Ensure all are stored, recorded, used, maintain, and disposed transparently and effectively

 5. Communication

 • Produce effective marketing strategies and tools for promoting of the PT clinic
 • Effectively proactive and initiative in the marketing activities with the most cost-effective approaches
 • Ensure regularly promotion activities including daily using of the most effective social media and traditional channels to promote the PT clinic service
 • Build and maintain partnerships with potential service providers and relevant public and private entities or practice
 • Other work may be implemented with CPTA focal person from the board of director’s assignment for activities and tasks of the PT clinic

Job requirements:

 • Minimum of Bachelor Degree of Business Administration, master degree in business management is advantage
 • At least 2-3 years of experience of managing healthcare, rehabilitation or related service is desire
 • Experience in team building and font line staff management Excellent verbal and written communication in Khmer but efficient in English are needed
 • Excellent interpersonal skills
 • Showing effective leadership and management skills
 • Knowledge of MS Office, Google application and e-communication (Facebook, Telegram, SMS, etc.)
 • With physiotherapy qualification is a plus

Application Information:

For further information please contact Mr. So Visal at [email protected] or you can call him via +855 12 650 654 (this number is also used for telegram) or you can drop in at #25D, Street 390, Sangkat Boeung Kengkong 3, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia.

Application with a full CV and motivation letter, please send Miss Mom Tharoeung at [email protected] and copy to Mr. So Visal at [email protected]

A competitive remuneration will be provided to the best candidate, and women are encouraged.