កម្ពុជាបានជ្រើសរើសកសិកម្មចិញ្ចឹមត្រីប្រាចំនួន៣ ដើម្បីឱ្យរដ្ឋបាលគយចិន ពិនិត្យមើលស្ដង់ដារនិងអនាម័យនៃការចិញ្ចឹម ដើម្បីឈានទៅនាំចេញត្រីប្រាជាលើកដំបូង ពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិន។

កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីប្រា យន់ សុវណ្ណារិទ្ធ ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌព្រែកព្នៅ គឺជាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីប្រាមួយ ដែលត្រៀមនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិន។