រូបភាពផ្ដល់ដោយ Voun Dara

Ecotnon ជាការប្រកួតប្រជែងសូជីវកម្មប្រភេទ Hackathon ដើម្បីជំរុញដល់ក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមថ្មី (Start Up) ក្នុងដំណាក់កាលដំបូង ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយការប្រើប្រាស់ និងការផលិតប្រកបដោយចីរភាព (SDP)។

Ecotnon ជាកម្មវិធីបំប៉នការអនុវត្ដដោយផ្ទាល់រយៈពេល៣៦ម៉ោង សម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេង ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​គំរូ​អាជី​វ​កម្ម​មាន​លក្ខណៈនវានុវត្ដន៍និងប្រកបដោយចីរភាព។ កម្មវិធីនេះ រួមមានឧទ្ទេសបទនិងសិក្ខាសាលា ការ​គ្រប់​គ្រង​តាម​ដាន​ពី​អ្នក​ជំនាញ សកម្មភាពក្រុម និង​ការ​ជ្រោម​ជ្រែង​កែ​តម្រូវ​ជាចុងក្រោយ។

ក្នុងចំណោមគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs) របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំង១៧ Ecottionផ្តោត​ទៅ​លើ​​គោល​ដៅ​ទី១២ គឺការប្រើប្រាស់និងការផលិតប្រកបដោយជីវភាព(SCP)។ ទស្សនាទានSCP ផ្សារ​ភ្ជាប់​ដំណើរ​ការ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ទៅនឹងធន​ធាន​បរិ​ស្ថាន និងធម្មជាតិ និងផ្តល់ជាឧបករណ៍នយោបាយ ដើម្បី​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដល់​ការ​ផលិត​ស្អាត​ជាង​មុននិងការប្រើប្រាស់ប្រកប​ដោយ​ការទទួលខុសត្រូវ។

អ្នកដែលគួរចូលរួមការប្រកួតប្រជែង Ecothon រួមមានក្រុមការងារអាជីវកម្ម និងអាជីវកម្មចាប់ផ្តើមថ្មីមានគ្នាលើសពី៣​នាក់​មានដំណោះស្រាយ ការប្រើប្រាស់ និងការផលិតប្រកបដោយជីវភាព (SCP) មានលក្ខណៈនរានុវត្តន៍ ឬ​ចង់​អភិ​វឌ្ឍ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត SCP ដែលអាចសម្រេចបានសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេ និងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយ​ចង់​ដំណើរ​ការ​អាជីវកម្ម​នៅកម្ពុជានាពេលអនាគត។

សូមបញ្ជាក់ថា Ecothon គឺមកពីពាក្យ Eco + Hackathon។ Ecothon គឺជាការប្រកួតប្រជែងគំរូអាជីវកម្មរយៈពេល៤ថ្ងៃសម្រាប់ សហគ្រិន វ័យក្មេង ដើម្បីអភិវឌ្ឍគំរូអាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈ នវានុវត្តន៍ ប្រកបដោយចីរភាព (SBM)។

ការប្រកួតនេះមានរយៈពេល៣៦ម៉ោង ដែលអ្នកអាចពិភាក្សា និងអភិវឌ្ឍគំនិតរបស់អ្នកជាមួយនឹងអ្នកជំនាញ និង​គូដឹកនាំបាន។ SCP មកពីពាក្យថា ការប្រើប្រាស់ & ការផលិតប្រកបដោយចីរភាព។ ទស្សនាទាន SCP បាន​ផ្សារភ្ជាប់​ដំណើរ​ការសេដ្ឋកិច្ចទៅនឹងបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ និងផ្តល់ឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ ការផលិត​ស្អាត​ជាងមុននិងការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ។

គំនិត Ecothon រួមមាន ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់, ប្រសិទ្ធិផលក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធាន, ផលិតកម្មមិនបង្ករការបំពុល, ការ​រចនាដោយពុំមានកាកសំណល់, ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ និងគំនិតទាំងឡាយផ្សេងទៀតដែល ទាក់ទងនឹង SCP។ ការប្រកួតនេះនឹងផ្ដល់រង្វាន់រង្វាន់កម្រិតមាស 1,500,000 KRW រង្វាន់តម្រិតប្រាក់ 1,000,000 KRW និង រង្វាន់កម្រិតសម្រិត 500,000 KRW (1 USD = 1,100 KRW)។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងផ្តល់ជូនមុនតាមអនឡាញចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ សិក្សាអំពីការស្វែងយល់ពីធាតុផ្សំជាមូលដ្ឋាននៃគំរូអាជីវកម្ម។ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ធ្វើបទបង្ហាញ Ecothon 2021។ នៅថ្ងៃទី២៨ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែក្កដា ចាប់ផ្ដើមវគ្គសិក្សាតាមអនឡាញ។ សូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះនឹងដំណើរការតាមអ៊នឡាញរយៈពេល ៦ម៉ោង ក្នុង១ថ្ងៃ។

អ្នកចាប់អារម្មណ៍អាចដាក់ពាក្យចូលរួមបំពេញ Application link និងបញ្ជូនទម្រង់ស្នើសុំឱ្យបានត្រឹមម៉ោង១១:៥៩ នាទីយប់ ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា តាមរយៈតំណភ្ជាប់ចូលរួម៖

Facebook like: http://www.ecothon.net/kh
Application link https://forms.gle/hWQEFKvjhFVqV57i7
Email: [email protected] www.ecathon.net/kh ៕