សម្ដេច ស ខេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងនៅព្រឹកនេះថា៖«យើងថា យើងប្រឆាំងដាច់ខាតបដិវត្ដន៍ពណ៌ ឥឡូវនិយមន័យប្រឆាំងដាច់ខាតបដិវត្តន៍ពណ៌ត្រូវធ្វើម៉េច មិនមែនយកកាំភ្លើងទៅបាញ់គេទេ ធ្វើអ៊ីចឹងខុសហើយ គឺយើងត្រូវប្រឆាំងខ្លួនយើងជាមុនសិន។ ចង់និយាយថា យើងត្រូវធ្វើល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ អាហ្នឹងហើយ ជាអាវុធដ៏ធំបំផុត»។

សម្ដេចបន្តថា៖«ហើយបើយើងអាចអំណាចទៅរំលោភយកដីប្រជាពលរដ្ឋ ឬទៅរំលោភសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់គាត់ផ្សេងទៀត អាហ្នឹងគេម៉េចនឹងសុខចិត្ត ហើយគេតវ៉ាគឺត្រឹមត្រូវបស់គេហើយ»។