ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថា មានករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ចំនួន៩ករណីបន្ថែមទៀត ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងករណីដែលបានកើតនៅទីក្រុងDanang ដែលករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ថ្មីនេះ កើនដល់៤២ករណីគិតត្រឹមចុងសប្តាហ៍មុនមក។

ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថា ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លង៩នាក់នេះ មាន៨នាក់មកពីទីក្រុងDanang ហើយម្នាក់ទៀតមកពី ហាណូយ។ ការឆ្លងថ្មីនេះ បានរីករាលដាលដល់ខេត្តក្រុងចំនួន៦ របស់វៀតណាមក្នុងរយៈពេលត្រឹម៦ថ្ងៃ។ វៀតណាមបានឆ្លងចំនួនសរុប ៤៥៩ករណី ដោយមិនមានករណីស្លាប់ នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍។

ប្រជាជនវៀតណាមមានជាង ៨១.០០០ កំពុងដាក់ឱ្យដាច់ដោយចំនួន ១៤ថ្ងៃ។ វៀតណាមបានប្រកាសថារាល់ក្រុង និងខេត្តគឺមានការប្រឈមខ្លាំង៕

ដោយ៖សឹម សល់ម៉ា