ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសថា កម្ពុជា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៤នាក់បន្ថែម នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាស​របស់​ក្រសួង។

លម្អិតព័ត៌មាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលខាងក្រោម៖