សម្ដេច ហ៊ុន សែន បានប្រកាសជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថា រដ្ឋាភិបាល​បានសម្រេច​យល់ព្រមឱ្យពលរដ្ឋឈប់សម្រាកចំនួន៥ថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី១៧​ដល់ថ្ងៃស្រុកទី២១សីហា ដែលការកំណត់បែបនេះ នឹងធ្វើឱ្យពលរដ្ឋបាន​ឈប់​សម្រាករហូតចំនួន៩ថ្ងៃ បើបូកទាំងថ្ងៃសៅរ៌អាទិត្យមុនថ្ងៃទី១៧សីហា និងថ្ងៃ​សៅរ៍អាទិត្យក្រោយថ្ងៃទី២១សីហា៕