តាមការចេញផ្សាយរបស់អង្កការ UNICEF កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ថា អត្រាមរណភាពមាតា និងកុមារនៅកម្ពុជាអាចកើនឡើងពី៣៥% ទៅ៥០%នៅឆ្នាំក្រោយដោយសារសេវាកម្មសំខាន់ៗត្រូវបានកាត់ផ្តាច់។

UNICEF បញ្ជាក់ថា តម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលងាយរងគ្រោះមានចំនួន២,២លានគ្រួសារ កំពុងទទួលបានកញ្ចប់ថវិការ ក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩។