ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនធ្វើការពីផ្ទះតាម Onlineដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងព្រះរាជាណា​ចក្រ​កម្ពុជា។

នេះបើយោងតាមសេចក្តីណែនាំស្ដីពីការពង្រឹងនិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមលើការអនុវត្តន៍វិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងក្រសួង​សេដ្ឋ​កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែល ចេញផ្សាយ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០។

លម្អិតនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំខាងក្រោម៖