អគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានអង្គរ បានប្រកាសលក់បណ្ណពិសេសចូលទស្សនានៅរម​ណី​យ​ដ្ឋានអង្គរតាមប្រភេទ បណ្ណ ជូនភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិរយៈពេល៤ខែ គឺ​ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី ២៥ខែ មិថុនាឆ្នាំ២០២០។ នេះបើតាម​សេចក្តីប្រកាស​របស់គ្រឹះស្ថានអង្គរ នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈនេះ។

ការសម្រួលលក់បណ្ណពិសេសនេះ ខណៈភ្ញៀវទេសចរ មានការធ្លាក់ចុះខ្លាំង អំឡុង​ពេលមានវិបត្តិវីរុស COVID-19 កំពុងវាយលុកខ្លាំង។

តម្លៃបណ្ណពិសេសលក់ឲ្យភ្ញៀវចូលទស្សនានៅតំបន់អង្គមានដូចជា៖

  • ទិញបណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ ០១ថ្ងៃ អាចចូលមើលបាន០២ថ្ងៃ
  • ទិញបណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ ០៣ថ្ងៃ អាចចូលមើលបាន០៥ថ្ងៃ
  • ទិញបណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ ០៧ថ្ងៃ អាចចូលមើលបាន ១០ថ្ងៃ។