លោក វេង សាខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានបញ្ចេញ​លទ្ធផ​ល​សម្រេចបានលើផ្នែកដំណាំស្រូវនិងអង្ករ ក្នុងវិស័យកសិកម្ម កាលពីឆ្នាំ២០២០ ដូច​ខាងក្រោម៖

១. ផលិតផលសរុប និងស្ថានភាពស្បៀង៖

– ផ្ទៃដីដាំដុះ ចំនួន ៣ ៤០៤ ១៣១ ហិកតា

– ផ្ទៃដីប្រមូលផល ចំនួន ៣ ២៦៨ ៩៦៨ ហិកតា

– ទិន្នផលមធ្យម ចំនួន ៣,៣៤៥ តោន/ហិកតា

– បរិមាណផលសរុប ចំនួន ១០ ៩៣៥ ៦១៨ តោន

– អតិរេកស្បៀងសរុប (គិតជាស្រូវ) ចំនួន ៥ ៩២២ ១៣៨ តោន

– អតិរេកស្បៀងសរុប (គិតជាអង្ករ) ចំនួន ៣ ៧៩០ ១៦៨ តោន

– តម្លៃផលិតផលលសរុបស្រូវនិងអង្ករ ចំនួន ៣ ៨២៣ ៤៣៤ ០៨០ ដុល្លារអាមេរិក

២. ការនាំចេញ៖– បរិមាណនាំចេញអង្ករសរុប ចំនួន ៦៩០ ៨២៩ តោន មានកំណើនប្រមាណ ១១,៤០% ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១៩

– តម្លៃសរុបនៃការនាំចេញអង្ករ ចំនួន ៥៣៨ ៨៤៦ ៦២០ ដុល្លារអាមេរិក

– បរិមាណនៃការនាំចេញស្រូវសរុប ចំនួន ២ ៨៩៣ ៩៥១ តោន

– តម្លៃសរុបនៃការនាំស្រូវចេញ ចំនួន ៧២៣ ៤៨៧ ៧៥០ លានដុល្លារអាមេរិក

– គោលដៅនៃការនាំចេញ ចំនួន ៦០ ប្រទេស

– ប្រទេសចិន ចំនួន ២៨៩ ៤៣៩ តោន ស្មើនឹង ៤១,៩០% នៃការនាំចេញអង្ករសរុប

– សហភាពអ៊ឺរ៉ុប (២៤ប្រទេស) ចំនួន ២០៣ ៧៩១ តោន ស្មើនឹង ២៩,៥០% នៃការនាំចេញអង្ករសរុប

– បណ្តាប្រទេសអាស៊ន(៦ប្រទេស) ចំនួន ៨៦ ៨៩៩ តោន ស្មើនឹង ១២,៥៨% នៃការនាំចេញអង្ករសរុប

– គោលដៅផ្សេងទៀត(២៩ប្រទេស) ចំនួន ១១០ ៧០០ តោន ស្មើនឹង ១៦,០២% នៃការនាំចេញអង្ករសរុប៕