មន្ទីរពេទ្យភ្នែកកម្ពុជា សហការជាមួយអង្គការសកម្មភាពដើម្បីសុខភាព បានជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋដែលមានជំងឺភ្នែកឡើងបាយទៅទទួលសេវាព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ដល់ ០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨។ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖