លម្អិតនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសជប៉ុនខាងក្រោម៖