ភ្នំពេញ៖ មុខម្ហូបថ្មី គឺស៊ុបទឹកដូងជំនួយដល់សុខភាព ពីហាងស៊ុបចង្កាក់ Volcano គ្រប់សាខាទាំងអស់ ជាមួយនិងរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់ គឺមានតែមួយគត់នៅប្រទេសកម្ពុជា ។

ដូចដែលលោកអ្នកដឹងស្រាប់ហើយថាការទទួលទានទឹកដូង ពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៏ខ្លាំងសម្រាប់សុខភាពរបស់យើង ដូចនេះហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano បានធ្វើការច្នៃបន្ថែមដោយយកទឹកដូងធ្វើទៅជាទឹកស៊ុបមួយដ៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ បូកផ្សំជាមួយសាច់ គ្រឿងសមុទ្រស្រស់ និងបន្លែស្រស់ ថ្មីៗ ពិតជាធ្វើអោយអ្នកពិសារទទួលបាននៅរសជាតិប្លែក ថែមទាំងជំនួយដល់សុខភាពថែមទៀតផង។

សម្រាប់មុខម្ហូបថ្មី ស៊ុបទឹកដូងសុខភាព របស់ហាងស៊ុបចង្កាក់ Volcano គឺមានគ្រប់សាខាតែម្តង លោកអ្នកអាចទៅពិសារបាននៅគ្រប់សាខាទាំងអស់ដែលនៅជិតផ្ទះលោកអ្នក ចំពោះអ្នកចូលចិត្តការពិសារស៊ុប ហើយគិតដល់សុខភាពអាចមកទទួលយករសជាតិថ្មី មុខម្ហូបថ្មី ស៊ុបទឹកដូងសុខភាព ។

វីដេអូ៖

ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកោះពេជ្រ
ទូរស័ព្ទ៖ (090222226 / 010222226)
ទីតាំង៖ ជាប់ នឹង ឡាក់គីបឺរហ្គឺរ

អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម