យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹក នៅថ្ងៃទី ២៨ខែ កញ្ញា បានឲ្យដឹងថា កម្ពុជា នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅច្រើន ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស។

លម្អិតព័ត៌មាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសខាងក្រោមនេះ៖