រួមភេទរួចមានការសង្ស័យ​ តើរយៈពេលប៉ុន្មានទើបខ្ញុំគួរធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍? នេះជាសំណួរដែលឆ្លងកាត់ការរួមភេទដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ន តែលើកឡើង។ 

ឆ្លើយនឹងចម្ងល់នេះ អង្គការ ថែទាំងសុខភាពគ្រួសារកម្ពុជា ហៅកាត់ថា រ៉ាក៉ បានលើកឡើងដូច្នេះថា៖«ប្រសិនបើមានការសង្ស័យ អ្នកគួរតែទៅធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ក្នុងរយៈពេល១ខែកន្លះ ទៅ៣ខែ»។

ដើម្បីដឹងព័ត៌មានបន្ថែម សូមលោកអ្នកទូរសព្ទទៅលេខខាងក្រោម ដែលជាភ្នាក់ងាររបស់អង្គការរ៉ាក់។