មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត បានប្រកាសជ្រើសរើសវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន ៦៧ នាក់​ ដើម្បីបម្រើការងារនៅស្ថាប័នពេទ្យដ៏ធំមួយនេះ។