នេះជាភស្តុងតាងខ្លះៗបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ នៃសំណល់រឹងដូចជា​ប្រភេទប្លាស្ទិកលើសត្វក្នុងបរិស្ថាន​ធម្មជាតិ។

សូមទស្សនាកម្ររូបភាពខាងក្រោម៖

ប្រភព៖ មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់