ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស កុំឲ្យជឿលើក្រុមហ៊ុន ឬបុគ្គល ដែលឃោសនាផ្តល់កម្ចីដោយគ្មានឯកសារ និងគ្មានទ្រព្យបញ្ចាំ។ ធនាគារជាតិថា សកម្មភាពទាំងនោះ ផ្ទុយពីច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធានាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។

អានសេចក្តីជូនដំណឹងលម្អិត ខាងក្រោម៖