នៅថ្ងៃទី ២១ ខែកញ្ញានេះ ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការបើកប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករនិយោជិត ២ ដង ក្នុងមួយខែ ដោយចាប់អនុវត្តពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នេះតទៅ។ សូមអានសេចក្តីប្រកាសខាងក្រោម៖