រូភាព ក្រសួងកសិកម្ម

ចង់ដឹងតែពិបាករកអ្នកប្រាប់! ប៉ុន្តែពេលនេះមានអ្នកចាំប្រាប់ហើយ គឺមន្រ្តីកសិកម្មទាំង២៥រាជនីខេត្ត រង់ចាំលើកទូរសព្ទរបស់កសិកររៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ប្រសិនបើប្រជាកសិករចង់ដឹងព័ត៌មាន ឬបច្ចេកទេសនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការចិញ្ចឹមសត្វ និងការដាំដំណាំ។

ខាងក្រោមនេះជាលេខទូរសព្ទមន្រ្តីដែលបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងបាន៖