អង្គការស្នាមញញឹមកម្ពុជា រួមជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ដ National University Health System ប្រទេសសិង្ហបុរី សហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យមិត្ដភាពខ្មែរ-សូវៀត ប្រកាសវះកាត់មាត់ឆែប ក្រអូមឆែម និងពិការមុខមាត់ ទាំងចាស់-ថ្មី ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដោយគ្មានបង់ប្រាក់ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ ដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែសឧសភា។