ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ នាមចេគសេចក្តីណែនាំស្តីពី ការប្រើប្រាស់ឈ្មោះរបស់សមាសភាពចង្រៃលើដំណាំនៅលើស្លាកសញ្ញាព័ត៌មានថ្នាំកសិកម្ម និងសម្ភារផ្សព្វផ្សាយ។ សូមអានសេចក្តីណែនាំខាងក្រោម៖