ខណៈដែលជំងឺគ្រុនឈានកំពុងផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការបង្ការ និងការពារជំងឺគ្រុនឈាមនៅតាម​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សាចំណេះដឹងទូទៅសាធារណៈ និងឯកជន។

សូមអានសេចក្តីណែនាំខាងក្រោម៖