ពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រើប្រាស់ និងទិញផលិតផលឱសថ ពីគណនី Facebook ឈ្មោះ My Doctor ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់។ នេះជាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលក្រសួងលើកឡើងថា ផលិតផលឱសថទាំងនោះ សុទ្ធតែជាឱសថដែលមិនមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវ គ្មានការចុះបញ្ជិកា, គ្មានការត្រួតពិនិត្យគុភាព និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយពី ក្រសួងសុខាភិបាលឡើយ។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖